تکانه

خدایا وقتی از هر زاویه ای نگاه میکنم میبینم فقط یک راه دارم... و این یک راه هم برام پر مجهول هست طوری که نسبت بهش احساس امنیت نمی کنم... میفهمم چقدر از تو دور شدم...
تقصیر خودمونه که فقط با این تکانه ها به خود میاییم...
ن. .ا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان