مسئولیت؟

خدایا من توی سفر اربعین امسال در امتحانی که ازم گرفته شد مردود شدم...
توی این شرایط که هنوز سنگینی این مردودی رو روی دوشم احساس میکنم و سعی میکنم نواقصی که منجر به اون مردودی شد رو برطرف کنم پسر جوانی رو همکارم کردی که دغدغه های زیادی داره در حوزه دین...
خیلی هم ارادتمند به اهل بیت... مودب و مقید به اون ارادتش
و البته با اطلاعات و مطالعات خیلی خوب...
اما با پشفرض های اشتباه... و سوء ظن های زیاد و نادرست نسبت به بعضی از تفکرات در اسلام و همچنین برخی علما از اوایل اسلام تا الان...
مقلدِ مرجع تقلیدی هم هست که با وجود فقاهت خوبشون اما مواضع درستی نداشتن در برخی مقاطع و برخی موضوعات... و ایشون روی این مرجع هم تعصب خاصی داره... چون خانوادگی به این مرجع ارادت ویژه دارن...
و به همه اینها اضافه کنیم سن هیجانیش و تعصبش روی برخی پیش فرض های اشتباهش رو...
و اینکه با هوشه و سعی میکنه با سوالاتش عقاید منو بفهمه...


خدایا این چه اتفاقیه؟... مسئولیتی متوجه من هست؟
کمکم کنید دوباره مردود نشم
ن. .ا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان